Privātuma politika

Starpnieka interneta Vietnē ievadītie personu dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

SIA Mācību materiāli apstrādā Pārdevēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, konta numuru un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei, Autoratlīdzības izmaksai un SIA Mācību materiāli leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

SIA Mācību materiāli apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei un SIA Mācību materiāli leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

SIA Mācību materiāli nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, Pārdevēju un Pircēju personas datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes un citas puses saskaņā ar likumdošanu vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu SIA Mācību materiāli likumīgās intereses.

SIA Mācību materiāli glabā Pārdevēju un Pircēju datus tik ilgi, cik tas nepieciešams pasūtījuma izpildei, autoratlīdzības izmaksai, SIA Mācību materiāli, Pārdevēja vai Pircēja leģitīmo interešu realizēšanai ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā) un SIA Mācību materiāli juridiskā pienākumuma pildīšanai attiecībā uz datu glabāšanu (piemēram, saskaņā ar likumā Par grāmatvedību norādītajiem dokumentu glabāšanas laikiem u.c.).

Par Pārdevēja un Pircēja piekrišanu personas datu apstrādei un glabāšanai uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem.

Pārdevējam un Pircējam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@macibumateriali.lv .

Shopping Cart