Noderīgi par autortiesībām

Vai es drīkstu savos darbos iekļaut citu autoru darbu citātus bez saskaņojuma, ja esmu norādījusi atsauci uz autoru un avotu?

Autora darbs tiek aizsargāts visu autora dzīves laiku un 70 gadus pēc viņa nāves. Pēc šī termiņa beigām darbu var brīvi izmantot, ievērojot autora tiesības uz vārdu un darba neaizskaramību. Tas nozīmē, ka ir jānorāda darba vai tā daļas autors un avots, kur Jūs šo darbu ņēmāt.

Citos gadījumos tikai ar atsauci uz autoru un avotu vien nepietiek. Ja Jūsu darbs tiek ievietots interneta vidē komerciālos nolūkos, Jums kā darba veidotājai ir jāsaņem cita autora piekrišana viņa darba izmantošanai vai citēšanai Jūsu darbā. (Autortiesību likuma 21.panta pirmā daļa)

Vai es drīkstu savos darbos izmantot multfilmu varoņus?

Arī autortiesības uz animācijas filmu varoņiem pieder to radītājiem un varoņu izmantošanai savos darbos komerciāliem nolūkiem ir jāsaņem atļauja.

Kā man rīkoties, ja es vēlos savā darbā iekļaut cita radītu darbu?

Ja Jūs plānojat savu darbu publicēt komerciālos nolūkos, lai iegūtu cita autora darba izmantošanas tiesības, Jums attiecībā uz katru savu darbu, kurā plānojat ievietot cita autora darbu, ir jāsaņem autora atļauja. (Autortiesību likuma 40.pants).

AKKA/LAA pārstāvēto autoru saraksti pieejami šeit: http://www.akka-laa.lv/lv/katalogi/parstavetie-autori/ . AKKA/LAA mājas lapā atradīsiet arī kontaktus viņu pārstāvēto autoru darbu izmantošanas licenču saņemšanai.

Ja autoru nepārstāv AKKA/LAA, autora noskaidrošana un sazināšanās ar autoru jāveic Jums pašai.

Kādai būtu jāizskatās cita autora atļaujai izmantot viņa darbu?

Autora atļauja tiek izsniegta gan licences līguma, gan licences veidā. Ar licences līgumu vai licenci (arī darba lietošanas noteikumu aprakstu) autors dod atļauju darba izmantotājam izmantot darbu un nosaka darba izmantošanas veidu, vienojoties par izmantošanas noteikumiem, atlīdzības lielumu, tās izmaksāšanas kārtību un termiņu. Licences līgumu var slēgt gan mutvārdos, gan rakstveidā, tomēr rakstveidā veikta vienošanās būs drošāka. (Autortiesību likuma 41. un 43.pants).

Kādus attēlus es drīkstu izmantot savos darbos bez saskaņojuma ar autoru?

Bez saskaņojuma ar autoru Jūs drīkstat izmantot tos attēlus, kuriem pats autors publiski ir devis šādu atļauju. Apraksts par to, kā Google atrast bezmaksas attēlus, un vēl četras citas vietnes, kur var iegūt attēlus bez maksas, pieejams šeit – 5-vietnes-ar-bezmaksas-atteliem.pdf.

Kā man rīkoties, ja savā darbā vēlos iekļaut cita autora darbu, bet es nezinu, kas ir autors, vai nevaru atrast autora kontaktus?

Ja godprātīgi esat veikusi visus iespējamos pasākumus autora noskaidrošanai un tie nav bijuši veiksmīgi, taču esat nolēmusi šī autora darbu izmantot savā darbā, būtu nepārprotami jāizceļ šī autora darba daļa, ieliekot to pēdiņās un norādot, ka autors nav zināms un vietu, kur ņēmāt šo darbu. Taču jāņem vērā, ka neapzināta autortiesību pārkāpuma izdarīšana neatbrīvo no atbildības.

Kas man draud, ja kādu iemeslu dēļ neesmu ievērojusi Autortiesību likumu?

Par autortiesību pārkāpumu uzskatāma darbība, ar kuru aizskartas autora personiskās vai mantiskās tiesības, tai skaitā autora darbu publicēšana, publiskošana, reproducēšana un izplatīšana jebkādā veidā bez autora piekrišanas.

Par autortiesību un blakustiesību pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un, būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā, arī krimināltiesiskā atbildība. Līdz ar to pārkāpējam var uzlikt sodu un konfiscēt pārkāpuma objektus, uzlikt pienākumu atlīdzināt tiesību īpašniekam radušos zaudējumus un kompensēt morālo kaitējumu. (Autortiesību likuma XI un XII nodaļas)

Kā man rīkoties, ja nezināšanas dēļ esmu savā darbā ielikusi cita autora darbu un viņš ir vērsies pie manis ar iebildumu?

Pirmkārt, nekavējoties būtu jāpārtrauc darba izplatīšana/tirdzniecība. Labākais veids strīda atrisināšanai būtu mierīgas pārrunas ar autoru un kopīga risinājuma atrašana par atlīdzināšanu autoram un turpmāko rīcību saistībā ar Jūsu izveidoto mācību materiālu.

Kā man rīkoties, ja pamanu, ka kāds cits ir pārpublicējis vai pārpārdod manu darbu vai daļu no tā?

Sākotnēji ieteicams sazināties ar darba veidotāju un izteikt savus iebildumus. Kopīgi vienoties, kā viņš varētu Jums atlīdzināt par neatļautu Jūsu darba izmantošanu un vienoties, ar kādiem noteikumiem un par kādu atlīdzību viņš var turpmāk izmantot Jūsu darbu, vai arī Jūs varat aizliegt turpmāk izmantot Jūsu darbu.

Ja mierīgu pārrunu ceļā nav izdevies rast risinājumu un pārkāpums ir radījis ievērojamu kaitējumu Jūsu ekonomiskajām interesēm un Jūsu godam un cieņai, Jums ir tiesības vērsties policijā ar iesniegumu par Jūsu autortiesību pārkāpumu vai tiesā ar prasību pret pārkāpēju civiltiesiskajā kārtībā.

Kur es varu uzzināt vairāk par autortiesībām?

Autortiesību likumā: https://likumi.lv/ta/id/5138-autortiesibu-likums
LR Patentu valdes mājas lapā https://www.lrpv.gov.lv/lv/autortiesibas-un-blakustiesibas
LR Kultūras ministrijas mājas lapā https://www.km.gov.lv/lv/autortiesibas
AKKA/LAA mājas lapā www.akka-laa.lv

Skaidrojumam ir informatīvs raksturs un tas nevar tikt uzskatīts kā garantija attiecībā uz tiesiskām sekām vai attiecībā uz kādu tiesisko procesu iznākumu.

Saskaņā ar vietnes lietošanas noteikumiem (distances līgumu) SIA Mācību materiāli  veic tikai pārdošanas vietnes nodrošinātāja funkciju un katrs Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto pārdošanai, un uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas pārdošanas rezultātā.

Shopping Cart