Noteikumi un nosacījumi (Distances līgums)

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. SIA MĀCĪBU MATERIĀLI (turpmāk tekstā – Starpnieks), reģistrācijas nr. 45403058120, PVN maksātāja nr. LV 45403058120, piederošā interneta vietne www.macibumateriali.lv (turpmāk tekstā – Vietne) ir tirdzniecības platforma, kura paredzēta pedagogiem, logopēdiem, psihologiem un vecākiem savu izstrādāto digitālo mācību materiālu tirdzniecībai (turpmāk tekstā – Mācību materiāli).

1.2. Starpniekam ir tikai Mācību materiālu pārdošanas Vietnes nodrošinātāja funkcija starp Pārdevēju un Pircēju. Strapnieks nenes nekādu atbildību par Vietnē pārdošanai izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā.

1.3. Turpmāk aprakstītie noteikumi ir saistoši Vietnes reģistrētajiem lietotājiem, mācību materiālu pārdevējiem un mācību materiālu pircējiem.

2. Pārdošanas noteikumi

2.1. Personīgo Mācību materiālu veikala izveidotājs (turpmāk – Pārdevējs) izmanto Strapnieka tirdzniecības Vietni, lai pārdotu Mācību materiālus citiem lietotājiem (turpmāk – Pircējiem).

2.2. Pārdevējs var būt jebkura Vietnē reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura ir aizpildījusi visu prasīto informāciju. Tā kā Pārdevējs ir saimnieciskā darījuma dalībnieks, tam ir pienākums identificēt sevi. Lai pārliecinātos par darījumu likumību, Pārdevējam var tikt prasīts uzrādīt papildus informāciju.

2.3. Lai kļūtu par Vietnes reģistrēto Pārdevēju, personai ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam reģistrētajam Pārdevējam ir jāņem vērā, ka viņa lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam, personas kodam, adresei, konta numuram, e-pasta adresei u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

2.4. Personīgā profila veidošanas brīdī piekrītot šiem Noteikumiem, Pārdevējs noslēdz distances līgumu un apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona, kā arī Pārdevējs apliecina, ka lietos Vietni saskaņā ar normatīviem aktiem un piekrīt savu personas datu apstrādei Pasūtījuma izpildes un Atlīdzības izmaksas ietvaros.

2.5. Katrs Pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto pārdošanai Vietnē un uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas pārdošanas rezultātā.

2.6. Mācību materiālu saturs nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

2.7. Pārdevējs, izvietojot un publicējot Mācību materiālus Vietnē, apliecina, ka:
– Pārdevējam ir visas tiesības šos Mācību materiālus publicēt vai pārdot;
– Pārdevējs ir veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar personām, kurām ir vai varētu rasties jebkāda veida tiesības uz līdzautorību Pārdevēja publicētajiem Mācību materiāliem;
– Pārdevējs ir pievienojis Mācību materiālu lietošanas licences noteikumus (turpmāk tekstā – Licence) un apzinās, ka Mācību materiālu Pircējam ir visas tiesības izmantot Mācību materiālu atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

2.8. Pārdevējs apliecina, ka Mācību materiālu iegādi var veikt jebkurš Pircējs. Kā arī to, ka Starpnieks drīkst šos Mācību materiālus publiskot un lietot Vietnes popularizēšanai.

2.9. Vietnē ir aizliegts ievietot informāciju:

– kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

– kura aizskar personas godu un cieņu;

– kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

– kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

– kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

– kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;

– kura ir pornogrāfiska vai pārmērīgi erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai tiek piedāvāts darbs video čatā;

– kura satur jebkāda veida reklāmu;

– visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Vietnes normālu darbību un drošību.

2.10. Konstatējot augstāk minētās informācijas izvietošanu, Starpnieks ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju.

3. Mācību materiālu cena un licences noteikšana

3.1. Pārdevējs katram Vietnē saglabātajam Mācību materiālam var norādīt sevis izvēlētu cenu, par kādu būs iespējams šo Mācību materiālu iegādāties.

3.2. Minimālā cena vienam Mācību materiālam ir noteikta 1,00 EUR. Pārdevējam cenā ir jāiekļauj visus nodokļus un Starpnieka pakalpojumu maksu.

3.3. Pārdevējs pats definē Mācību materiāla izmantošanas jeb Licences noteikumus, ierakstot tos produkta aprakstā vai pievienojot kā pielikumu Mācību materiālam.

4. Norēķini ar Pārdevēju

4.1. Starpnieka tirdzniecības Vietnes iekasētie naudas līdzekļi tiek uzskaitīti Pārdevēja profila kontā, atskaitot 17,4% (septiņpadsmit komats četrus procentu) starpnieka pakalpojuma maksu par Vietnes izmantošanu un pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viena procenta) apmērā no starpnieka pakalpojuma maksas.

4.2. Pārdevējs savā Vietnes profilā var redzēt aktuālo informāciju par:
– visiem Pircēju iegādātajiem Mācību materiāliem, tai skaitā pirkuma datumu, Mācību materiālu nosaukumus, cenu un citu informāciju;
– lietotājam uzkrāto un iepriekš izmaksāto atlīdzību no Mācību materiālu tirdzniecības Vietnē EUR valūtā.

4.3. Uzkrāto atlīdzību Pārdevējs var pieprasīt pārskaitīt uz savu Latvijas Republikā reģistrētas bankas norēķinu kontu EUR valūtā. Pārdevējs ir atbildīgs par atlīdzības saņēmēja informācijas pareizību.

4.4. Atkarībā no tā, vai atlīdzības saņēmējs būs norādīts kā Latvijas Republikas rezidents vai nerezidents, juridiska vai fiziska persona (reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja vai nereģistrēta) no izmaksājamās atlīdzības tiks ieturēti nodokļi un nodevas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.5. Pamatojoties uz Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20. panta 4.daļu, ja atlīdzības saņēmējs vienlaikus nav darba ņēmējs kādā citā uznēmumā, pastāv iespējamība, ka atlīdzības saņēmējam no saviem līdzekļiem būs jāmaksā obligātās sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 10% apmērā no minimālā obligāto iemaksu objekta (trīs minimālās darba algas) ceturksnī.

4.6. Pārdevējs var pieprasīt uzkrātās atlīdzības izmaksu pēc saviem ieskatiem, bet ne mazāku par summu 30,00 EUR apmērā. Strapnieks pārskaitīs uzkrāto atlīdzību Pārdevējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas uz Lietotāja pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu, ja nav nepieciešamas papildus pārbaudes procedūras.

4.7. Ja Pārdevēja norādītā atlīdzības saņēmēja informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, Starpnieks par to paziņo Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz Vietnē reģistrēto Pārdevēja e-pasta adresi.

4.8. Starpniekam ir tiesības aizturēt uzkrātās atlīdzības izmaksu līdz brīdim, kamēr tā saņem korektu, pilnīgu un derīgu atlīdzības saņēmēja informāciju vai veic pārbaudi.

4.9. Ja Pārdevējs 36 mēnešu laikā neiesniedz pieprasījumu atlīdzības izmaksai un Starpnieka centieni sazināties ar Pārdevēju pa profilā norādīto kontaktinformāciju ir nesekmīgi, profils tiek slēgts un autoratlīdzība dzēsta.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. SIA MĀCĪBU MATERIĀLI ir starpnieks pārdošanas darījumā starp Pārdevēju un Pircēju.

5.2. Visa atbildība par intelektuālā īpašuma tiesību neaizskaramību ir Pārdevējam kā maksas produktu izvietotājam Vietnē un Pircējam kā produkta lietotājam atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

5.3. Starpniekam nav pienākums pārbaudīt Vietnē publicēto Produktu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku un to ievērošanu.

5.4. Jebkura persona, kurai ir radušās pretenzijas pret Vietnē izvietoto Mācību materiālu, var iesniegt motivētu pieteikumu, pamatojot savas tiesības uz Mācību materiāla intelektuālā īpašuma tiesībām un lūgt to izņemt no Vietnes, raktot iesniegumu uz info@macibumateriali.lv .

5.5. Pēc iesnieguma pārbaudes, ja tajā būs ietverts juridiski korekts un patiess pamatojums intelektuālā īpašuma tiesībām uz Mācību materiālu, Starpnieks izņems to no Vietnes.

5.6. Pārdevējs, pārdodot Mācību materiālu Pircējam, nodod tam lietošanas tiesības tā noteiktās Licences ietvaros.

6. Pirkšanas noteikumi

6.1. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

6.2. Pircējam ir tiesības iegādāties Mācību materiālu ar Vietnē integrēto norēķinu veidu starpniecību un izmantot Mācību materiālus atbilstoši Pārdevēja noradītajai lietošanas Licencei, kas ir izlasāma pie produkta tā iegādes brīdī.

6.3. Vietnē atbalstītās norēķinu metodes ir: VISA un Master Card maksājumu kartes, Internetbanka, Pay Pal un tiešais bankas pārskaitījums.

6.4. Pirkuma grozā tiek iekļauta maksa maksājumu pakalpojumu sniedzējam par darījuma apkalpošanu, kas tiek iekasēta no Pircēja vienu reizi kopā ar pārējo Mācību materiālu cenu. Šī summa netiek atgriezta Pircējam.

6.5. Par katru veikto Pirkumu Vietne nosūta automātiski sagatavotu e-pastu un rēķinu Pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi ar informāciju par to, kurā datumā, kādi produkti ir iegādāti un par kādu cenu tie ir iegādāti. Pircējam ir pienākums saglabāt šo e-pastu kā apliecinājumu Mācību materiālu iegādei.

6.6. Pircējam ir pienākums divu nedēļu laikā lejupielādēt iegādātos materiālus savā personīgajā datorā vai citā datu glabātājā.

6.7. Pircējam izsūtītie rēķini ir sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta pamatojoties uz Likuma par grāmatvedību 7.1 pantu.

7. Atteikuma tiesību izmantošana pirkumiem, kas izdarīti Starpnieka Interneta vietnē

7.1. Saskaņā ar 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu“ 22.13. apakšpunktu Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

7.2. Par Pircēja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

7.3. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@macibumateriali.lv . Strapnieks e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

8. Piegādes nosacījumi

8.1. Visi vietnē nopērkamie materiāli ir digitālā formātā. Pēc apmaksas veikšanas ar maksājumu karti vai PayPal parādīsies iegādāto failu lejupielādes saites. Nospiežot uz katras no tām, notiks iegādāto materiālu lejupielāde. Kā arī uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pienāks maksājuma apstiprinājuma epasts ar saitēm, kuras nospiežot Pircējs var lejupielādēt iegādātos materiālus. Pircējam ir pienākums materiālus lejupielādēt pēc iespējas drīzākā laikā.

8.2. Ja Pircējs nesaņem e-pasta vēstuli, vispirms jāpārbauda, vai atsūtītais e-pasts nav nonācis SPAMa vai reklāmas e-pastu mapē. Pastāv iespēja, ka Pircējs ir norādījis nepareizu e-pasta adresi. Neskaidrību gadījumā Pircējam ir jāsazinās ar SIA Mācību materiāli rakstot e-pastu uz info@macibumateriali.lv un pēc problēmu novēršanas iegādātie materiāli nekavējoties tiks nosūtīti uz Pircēja e-pastu.

9. Privātuma politika

9.1. Starpnieka interneta Vietnē ievadītie personu dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

9.2. SIA Mācību materiāli apstrādā Pārdevēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, konta numuru, adresi un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei, Autoratlīdzības izmaksai un SIA Mācību materiāli leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

9.3. SIA Mācības materiāli saskaņā ar Grāmatvedības likuma 11.panta (5).apakšpunktu, darījuma attaisnojuma dokumentā (rēķinā) norāda Pārdevēja, kā saimnieciskā darījuma dalībnieka, vārdu, uzvārdu un personas kodu.

9.4. SIA Mācību materiāli apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei un SIA Mācību materiāli leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, komercdarbības veikšanai; distances līgumu saistību izpildes nodrošināšanai; preču izstrādei, attīstīšanai un reklamēšanai; finanšu uzskaites un biznesa analītikas nodrošināšanai; savu tiesisko interešu aizsargāšanai u.c.).

9.5. SIA Mācību materiāli nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, Pārdevēju un Pircēju personas datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes un citas puses saskaņā ar likumdošanu vai tas ir nepieciešams, lai aizsargātu SIA Mācību materiāli likumīgās intereses.

9.6. SIA Mācību materiāli glabā Pārdevēju un Pircēju datus tik ilgi, cik tas nepieciešams pasūtījuma izpildei, autoratlīdzības izmaksai, SIA Mācību materiāli, Pārdevēja vai Pircēja leģitīmo interešu realizēšanai ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā) un SIA Mācību materiāli juridiskā pienākumuma pildīšanai attiecībā uz datu glabāšanu (piemēram, saskaņā ar likumā Par grāmatvedību norādītajiem dokumentu glabāšanas laikiem u.c.).

9.7. Par Pārdevēja un Pircēja piekrišanu personas datu apstrādei un glabāšanai uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Interneta vietnes lietošanas Noteikumiem.

9.8. Pārdevējam un Pircējam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus.

9.9. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@macibumateriali.lv .

10. Citi noteikumi

10.1. Strapnieks nav atbildīgs par Vietnes pieejamību, lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām servisa darbībā, servisa lietotāja konta datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Vietnes darbība tiek piedāvāta tāda kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no Strapnieka. Bez tam, Strapnieks nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri lietotājiem ir radušies saistībā ar servisa un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

10.2. Starpniekam ir tiesības vienpersoniski lauzt Distances līgumu ar Pārdevēju, tā negodprātīgas un neētiskas rīcības dēļ, kas negatīvi ietekmē Starpnieka kopējo tēlu.

10.3. Ja Vietnes Pārdevējam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja servisam vai arī šī Pārdevēja konts tiek izdzēsts, tad šim Pārdevējam netiek izmaksāta uzkrātā atlīdzība.

10.4. Starpnieks ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, uzlabot, papildināt vai precizēt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē, savukārt katram Vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus.

10.5. Visi strīdi starp Starpnieku, Pārdevēju un Pircēju tiek risināti pārrunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā.

Shopping Cart